História

Založenie súboru

Folklórny súbor Mostár vznikal v prajnej atmosfére „hnutia za renesanciu folklóru“ v povojnovom euforickom období v kraji, Historia FS-Mostar kde žili autentickí interpreti ľudového tanca a spevu, v kraji, kde spievanie a tanec ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia tvorili  pevnú súčasť sviatkov a obradov. Jeho založenie sa spája s dátumom 15. júl 1955 a s názvom Horehron. V roku 1956, keď nad súborom prevzal patronát Závodný výbor ROH národného podniku Mostáreň Brezno, sa premenoval na Mostár.

Rané štádiá súboru Horehron potvrdzovali celoslovenský trend vo sfére scénického folklorizmu. Charakterizovalo ho spojenie umeleckých ambícií vedenia súboru a osobnej skúsenosti členov súboru so spontánne žijúcimi prejavmi folklóru v regióne. Tohto trendu sa pridržiavali aj zakladatelia súboru Ladislav Zákalický a Pavel Ďuriš.

Šesťdesiate, sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia

V rokoch 1963 až 1987 zodpovedalo umelecké smerovanie Mostára predstavám a osobnosti umeleckého vedúceho a choreografa Augustína Nikla. Scénicky spracoval najmä folklórny materiálHistoria FS-Mostar z  Horehronia, Čierneho Balogu, Podpoľania, Liptova a Gemera. Tento aktívny tanečník, muzikant a choreograf zanechal tance, z ktorých mnohé tvoria základ repertoára súboru. Keď sa Mostár koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia predstavil premiérovými programami Hej, Horehron, Horehron a Veselo, veselo, bol vnímaný v kontexte folklórneho hnutia ako typický predstaviteľ horehronského folklóru. V roku 1977 zaznamenal úspech na III. Československom festivale folklórnych súborov v Košiciach, kde získal titul laureáta. K vysokému hodnoteniu tohto umeleckého telesa prispelo vyhľadávanie originálnych krojových súčiastok priamo v teréne, štúdium adekvátnych účesov, doplnkov a spôsobov nosenia tradičného odevu, starostlivosť o kroje i úzkostlivá snaha, aby odev na javisku vždy korešpondoval s folklórnym materiálom.

Deväťdesiate roky 20. storočia

Po oslavách 30. výročia založenia súboru a po odchode dlhoročného umeleckého vedúceho A. Nikla (1988) a dlhoročného organizačného vedúceho Historia FS-MostarLadislava Vagadaya (1993) došlo niekoľkokrát k výmene umeleckého i organizačného vedenia súboru. Po A. Niklovi boli umeleckými vedúcimi do roku 2005 Anna Turňová (1989-1991), Elena Kopecká (1991- 1993), umelecká rada (1993-1996), Juraj Kováč (1997) a Václava Ridzoňová (1998-2005). Prelomovým rokom v histórii FS Mostár bol rok 1997, keď sa po strate zriaďovateľa a veľkej generačnej výmene po oslavách 40. výročia založenia (1995) transformoval na občianske združenie s právnou subjektivitou. Vedenie súboru muselo čeliť od polovice deväťdesiatych rokov nielen novému fenoménu súvisiacemu so spoločenskými zmenami - zvýšenej migrácii ľudí za prácou a vzdelaním, ale aj neznámemu úskaliu v podobe finančnej samostatnosti, ktorú priniesla nová právna forma. Časté personálne zmeny súvisiace s finančnými problémami a s veľkou migráciou členov si vyžiadali enormnéHistoria FS-Mostar osobné nasadenie členov vedenia, a to nielen pre udržanie umeleckej úrovne, ale najmä pre zachovanie existencie umeleckého telesa s dlhou tradíciou. Bez zveličovania možno konštatovať, že v deväťdesiatych rokoch zlé podmienky preverovali nezištný vzťah členov k „svojmu súboru“, vysokú mieru osobnej zainteresovanosti, nadšenia, ale najmä pocit zodpovednosti za jeho budúcnosť. V roku 1998 prevzala umelecké vedenie súboru Václava Ridzoňová, ktorá sa stala iniciátorom mnohých aktivít smerujúcich k zviditeľneniu Mostára na súťažných prehliadkach a na festivaloch doma i v zahraničí. Postupne obohatila repertoár o nové čísla, zaslúžila sa o pozdvihnutie technickej i umeleckej úrovne súboru, vyhľadávala pre Mostár kvalitných spolupracovníkov, ktorí so súborom externe pracovali na tvorbe choreografií a hudobných spracovaní.

Začiatok 21. storočia – 50. výročie založenia

V roku 2000 pripravila Václava Ridzoňová program k 45. výročiu a hneď po tomto výročí začala intenzívnu prípravu všetkých zložiek Mostára na okrúhle, päťdesiatročné jubileum. V roku 2005 zrealizovala slávnostný program Zo srdca pri príležitosti 50. výročie s novou organizačnou vedúcou Stelou Ihringovou (bývalá cimbalistka 1984-1985, 1988-1996) a za pomoci členov výkonného výboru Pavla Ťažkého, Vladimíra Kysuckého, Mateja Medveďa, Vandy Krištofovej, Slávky Durajovej, členky umeleckej rady Anny Turňovej a choreografa Petra Auxta. Scénický program, na ktorom sa podieľali všetky súborové generácie, vyjadril tanečne, hudobne i slovne opakujúci sa kolobeh zrodu nového života a mal vynikajúce ohlasy u laickej i odbornej verejnosti v Brezne aj na mimo breznianskych pódiách. Pri príležitosti polstoročného jubilea vydal Mostár vo svojej produkcii aj profilové CD ľudovej hudby a sólistov s názvom „Folklórny súbor Mostár hrá a spieva“ a aj jubilejný bulletin „Mostár 50 ročný.“

Historia FS-Mostar

Historia FS-Mostar

Historia FS-Mostar

Historia FS-Mostar

 

 

Kto má meniny

včera : Bohuslav
dnes : Kamila
zajtra : Dušana

Náhodná fotografia

foto_477.jpg